زن بودن بسيار زيباست چيزي كه يك شجاعت تمام نشدني ميخواهد يك جنگ كه پايان ندارد بسيار بايد بجنگي تا بتواني بگويي: وقتي حوا سيب ممنوعه را چيد گناه بوجود نيامد آن روز يك قدرت با شكوه متولد شد كه به آن نافرماني میگویند...الی بانو و مریم بانو...